تلفن :

09128909827   و   56230405-021

طراحی و تولید ظروف پلیمری به روش IML

چارت سازمانی

چارت سازمانی